Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), siekdama tobulinti paramos administravimo procesą, ieškoti geriausių sprendimų savo veikloje, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevalstybinio sektoriaus, nuolat bendradarbiauja su instituciniais ir socialiniais partneriais, taip pat mokslo institucijomis.

NMA partneriai yra:

 • valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (instituciniai partneriai);
 • asociacijos, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir kt. juridiniai asmenys, atstovaujantys žemdirbių, miškininkų, perdirbėjų, žemės ūkio technikos tiekėjų, žvejų ir kitų potencialių pareiškėjų ar paramos gavėjų interesams (socialiniai partneriai);
 • mokslo institucijos, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai bei tyrimų centrai.

NMA ir partnerių bendradarbiavimas grįstas šiais principais:

 • atvirumo – užtikrinti paramos administravimo proceso atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai jame dalyvauti;
 • viešumo ir skaidrumo – bendradarbiavimas yra viešas, nuolat supažindinant visuomenę ir interesų grupes su paramos administravimo procesu; 
 • efektyvumo – NMA partneriai į paramos administravimo procesą įtraukiami pagal savo kompetenciją ir dėl esminių kausimų;
 • sąžiningumo – pareigas atlikti sąžiningai ir laikytis aukščiausių skaidrumo, patikimumo, nešališkumo standartų.

NMA yra atvira dialogui su visomis organizacijomis ir institucijomis, kurioms svarbūs paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo klausimai. Partnerių įtraukimo tvarka ir bendradarbiavimo formos nustatytos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos apraše.

Dėl susitikimų visada galite kreiptis į NMA Komunikacijos skyrių.

Visus partnerius pasiūlymus, susijusius su paramos administravimo tobulinimu, kviečiame teikti elektroniniu paštu [email protected]. Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymas turi būti teikiamas visos atstovaujamos organizacijos vardu. Savo iniciatyva pateiktą rekomendaciją socialinis partneris (asociacijos, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir pan.) turi deklaruoti Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nustatyta tvarka.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius (tel. +370 5 252 6795).

-----------------------------------

 • 2024-02-09 įvyko susitikimas su Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) ir asociacijos „CropLife Lietuva“ atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2024-01-25 įvyko susitikimas su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2024-01-15 įvyko apskritojo stalo diskusija su Lietuvos daržovių  apskritojo stalo diskusija su Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2023-06-22 įvyko susitikimas su Lietuvos bitininkystės sąjungos atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2023-04-27 įvyko susitikimas su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2023-04-06 įvyko susitikimas su žuvininkystės sektoriaus atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2023-01-25 įvyko konstruktyvi diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-06-14 įvyko diskusija su vietos veiklos grupėmis. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-04-11 įvyko konferencija „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-04-01 įvyko apskritojo stalo diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-02-22 įvyko susitikimas su žuvininkystės sektoriaus atstovais. 

Šiuo metu aktyviausiai bendradarbiaujama su žemiau išvardintomis organizacijomis. Tačiau NMA yra atvira dialogui ir su kitomis organizacijomis, kurioms svarbūs paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo klausimai.

 • Lietuvos bitininkų sąjunga
 • Lietuvos daržovių augintojų asociacija 
 • Lietuvos ekologinių ūkių asociacija
 • Lietuvos galvijų veisėjų asociacija
 • Lietuvos grūdų augintojų asociacija
 • Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
 • Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga
 • Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
 • Lietuvos kaimo turizmo asociacija
 • Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
 • Lietuvos maisto pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
 • Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija 
 • Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija
 • Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija
 • Lietuvos paukštininkystės asociacija
 • Lietuvos pieno gamintojų asociacija
 • LR žemės ūkio rūmai
 • Lietuvos sėklininkystės asociacija
 • Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga
 • Lietuvos šiltnamių asociacija
 • Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
 • Lietuvos ūkininkių draugija
 • Lietuvos ūkininkų sąjunga
 • Lietuvos verslo konfederacija
 • Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
 • Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba
 • Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija
 • Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija
 • Privačių miškų savininkų asociacija
 • Vietos veiklos grupių tinklas
 • Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų asociacija
 • CropLife Lietuva asociacija

-------------------------------------------------------------------------------------------

 • Asociacija ,,Alternatyvioji akvakultūra”
 • Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija
 • Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas 
 • Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija
 • Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija
 • Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija ,,Baltijos žvejas”
 • Žuvininkystės įmonių asociacija ,,Lampetra”
 • Lietuvos akvakultūros produktų gamintojų asociacija

----------------------------------------------------------------------------------------

 • Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija
 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

2015 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra ir Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija sudarė  sąžiningo verslo memorandumą.

Memorandumo tikslas – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, užtikrinant sąžiningą duomenų apie žemės ūkio technikos kainas teikimą agentūrai, kontroliuoti įsigytų investicijų kainų pagrįstumą. Asociacijos nariai prie memorandumo jungiasi savanoriškai. Prisijungę prie memorandumo tiekėjai pasirašo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutartis, pagal kurias įsipareigoja agentūrai teikti sąžiningus duomenis apie žemės ūkio technikos kainas bei laikytis  memorandumo nuostatų.

Šiuo metu prisijungę prie memorandumo tiekėjai:

 • UAB „Horomechanika"
 • UAB „Agrokoncerno technika"
 • UAB „Biržų žemtiekimas"
 • UAB „Dojus Agro"
 • UAB „Dotnuvos projektai"
 • UAB „Agroservisas LT"
 • ŽŪB „Džeirana"
 • UAB „Kajovika"
 • UAB „Konekesko Lietuva"
 • AB „Lytagra"
 • UAB „Rausa"
 • UAB „Rovaltra"
 • UAB „Specagra"
 • UAB „EST West Agro"
 • UAB „Žaibas"
 • UAB „Vaderstad"
 • UAB „Amkodor Baltic"
 • UAB „Agrodetalė"
 • UAB „Mecro technikonas"

Atnaujinimo data: 2024-02-26