Darbo etika

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojo etikos taisyklių (toliau – Etikos taisyklės), patvirtintų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. BR1-189 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojo etikos taisyklių patvirtinimo“ paskirtis – apibrėžti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), etikos ir etiško elgesio normas, kurių pagrindu užtikrinamas konstitucinio valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principas, tobulinama korupcinių nusižengimų prevencija, stiprinamas NMA darbuotojų nepriklausomumas, autoritetas, skatinama atsakomybė už savo veiksmus, ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, didinamas NMA autoritetas visuomenėje ir formuojamas teigiamas valstybinės valdžios įvaizdis, užkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai.

Etikos taisyklių tikslas – kurti kūrybišką, geranorišką darbo aplinką, ugdyti tinkamus bei efektyvius NMA darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pareiškėjais ir paramos gavėjais, didinti NMA darbuotojų autoritetą visuomenėje bei pareiškėjų ir paramos gavėjų pasitikėjimą NMA.

Tinkama darbo etika turi nubrėžti tolerancijos ribas NMA darbuotojų tarpusavio santykiuose, išryškinti etikos požiūriu vengtiną elgesį, esamiems ir naujai priimtiems NMA darbuotojams padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę bei pilietinę atsakomybę.

NMA, vadovaudamasi savo vizija, misija bei vertybėmis, skatina žemiau išdėstytų elgesio principų ir standartų taikymą darbinėje veikloje: elgesyje su kolegomis ir visuomene.

NMA darbuotojas savo profesinėje veikloje privalo vadovautis šiomis NMA vertybėmis ir etikos principais:

  • pagarbos žmogui ir valstybei;
  • teisingumo ir nešališkumo;
  • nesavanaudiškumo ir tarnavimo visuomenės interesams;
  • padorumo ir sąžiningumo;
  • atsakomybės ir atskaitingumo;
  • skaidrumo ir viešumo;
  • pavyzdingumo.

Ką etika reiškia NMA?

NMA yra įsipareigojusi skatinti sąžiningumą, gerą vidaus valdymą ir aukščiausius etikos standartus. NMA darbuotojai privalo užtikrinti, kad darbo santykiuose būtų laikomasi nešališkumo principo, siekti, kad jų veikloje nekiltų interesų konfliktų, nepriimti neteisėto atlygio (dovanų) ir nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, ir laikytis viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje tvarkos. NMA darbuotojai vadovaujasi NMA darbuotojo etikos taisyklėse, NMA vidaus tvarkos taisyklėse, Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimo NMA tvarkos apraše, NMA lygių galimybių politikoje, NMA smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje, NMA personalo politikoje ir kituose NMA vidaus teisės aktuose išdėstytais etikos principais ir taisyklėmis.

Įdarbinimas

Iki darbo santykių pradžios Žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – ŽIS) atsakingas darbuotojas pateikia būsimam NMA darbuotojui pasirašyti NMA darbuotojų konfidencialumo pasižadėjimą. Pirmąją darbo santykių dieną ŽIS atsakingas darbuotojas, įsitikinęs, kad yra pasirašytas NMA darbuotojų konfidencialumo pasižadėjimas, priimamam NMA darbuotojui pateikia prisijungimo prie jo NMA darbo vietos informaciją. Be to, NMA darbuotojas, kuriam privaloma deklaruoti privačius interesus, juos turi deklaruoti dar iki darbo santykių pradžios, kaip pretendentas į pareigas. Naujam darbuotojui, kuriam privaloma deklaruoti privačius interesus, ar perkeltam į kitas pareigas, bei pasikeitus aplinkybėms dėl kurių deklaruojama, privalo juo deklaruoti per mėnesį nuo paskyrimo į pareigas, priėmimo į darbą ar perkėlimo į kitas pareigas, bei aplinkybių pasikeitimo dienos.

Interesų konfliktai

Tinkamas interesų konfliktų valdymas yra bene svarbiausias etiško elgesio principas. Jis tiesiogiai susijęs su viena iš mūsų puoselėjamų vertybių – sąžiningumu, juo grindžiama daug kitų Etikos taisyklių aspektų. Visi NMA darbuotojai privalo savo profesines pareigas vykdyti nešališkai ir objektyviai. NMA atliekama darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolė ir stebėsena. Privačių interesų deklaravimas įtvirtintas ne tik LR teisės aktuose, tačiau ir NMA vidiniuose teisės aktuose, pvz. Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbo tvarkos apraše, NMA darbo reglamente, NMA direktoriaus įsakyme „Dėl asmenų, atsakingų už privačių interesų deklaracijų pateikimą, kontrolę ir konsultavimą, įgaliojimo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigų ir funkcijų, kurias einantys ar atliekantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ ir kt. Darbuotojas, kurio pareigybė yra įrašyta į anksčiau minėtą sąrašą, privalo deklaruoti privačius interesus per mėnesį nuo skyrimo į pareigas, priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, ar pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių deklaruojama, taip pat jeigu yra tikimybė, kad atliekant pareigas gali kilti interesų konfliktas, NMA yra ir nusišalinimo tvarka ir nusišalinimo registras, kuriame darbuotojas nusišalina nuo bet kokių veiksmų, sprendimo priėmimo, dėl kurių potencialiai gali kilti interesų konfliktas.

Dovanos ir svetingumas

Visi NMA darbuotojai privalo laikytis nepriklausomumo bei nešališkumo principų ir vengti interesų konfliktų, susijusių su privilegijų priėmimu. Apie siūlytą, siūlomą, žadamą ar paliktą neteisėtą atlygį (pinigus, maisto produktus, plataus vartojimo prekes ar daiktus, dovanų čekius, paslaugas ir pan.) NMA darbuotojai visais atvejais nedelsdami privalo pranešti KOS patarėjui, nesant galimybės, būtina informuoti teisėsaugą. Jei iš NMA darbuotojų yra reikalaujama pinigų ar kitų materialinių vertybių, apie tai būtina informuoti teisėsaugą. Asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, turi teisę gauti dovanas tik teisės aktuose numatytais atvejais. NMA skaidraus elgesio gairėse aiškiai reglamentuojama, kada valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiama ir kada galima priimti dovanas, paslaugas, nuolaidas ar lengvatas.

Teisė dirbti kitą darbą, užsiimti kita veikla

Valstybės tarnautojas turi teisę pagal darbo sutartį dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą, taip pat užsiimti kita veikla ir gauti už ją pajamas, jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla. Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla reglamentuojama LR valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnyje ir NMA vidaus tvarkos taisyklių 871 punktas.

Viešieji pirkimai

Vykdydami viešųjų pirkimų procedūras darbuotojai turi laikytis vidaus taisyklių ir kitų teisės aktų taisyklių ir taip užtikrinti objektyvumą, neutralumą, skaidrumą ir teisingumą. Jie taip pat turi vengti interesų konfliktų, o jiems kilus – apie juos pranešti. Todėl viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys darbuotojai privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, kuriais patvirtina, kad supranta su interesų konfliktais susijusias taisykles ir kad tarp jų ir potencialių konkurso dalyvių tokių konfliktų nėra. NMA viešųjų pirkimų vidaus kontrolė vykdoma vadovaujantis Korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos aprašu.

----------------

NMA darbuotojai turi jausti atsakomybę ir aktyviai palaikyti priimtus NMA etikos reikalavimus, siekiant garbingai atstovauti įstaigai išorės gyvenime ir tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje bei užsienyje. NMA darbuotojai, atlikdami tarnybines pareigas ir veikdami ne tarnybos / darbo metu, turi siekti, kad būtų išvengta situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį valstybės ir NMA prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir (ar) artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

NMA darbuotojų Etikos taisyklės galioja visiems NMA darbuotojams. Laikytis šių Etikos taisyklių reikalavimų yra kiekvieno NMA darbuotojo pareiga.

Etikos taisyklių laikymosi priežiūrą atlieka NMA direktorius, jo pavaduotojai bei struktūrinių padalinių vadovai. Tiesiogiai šių Etikos taisyklių laikymąsi kontroliuoja NMA Žmogiškųjų išteklių skyrius.

Kviečiame plačiau susipažinti su Etikos taisyklėmis čia.

Atnaujinimo data: 2023-10-17