Korupcijos prevencija

Aktuali informacija:

Daugiau...

NMA įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės

Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Siekiant, kad žemės ūkio sektoriui remti skirtos lėšos būtų naudojamos tikslingai ir efektyviai, taip pat siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai NMA, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

Atmintinė 3 Atmintinė 2 Atmintinė 1

 • teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas;
 • darbuotojams organizuojami su korupcijos prevencija susiję mokymai;
 • Agentūros darbuotojo etikos taisyklės;
 • Agentūroje atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas;
 • korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas;
 • administruojančių paramą ir atliekančių patikras vietoje NMA padalinių kokybės tikrinimai;
 • atsparumo korupcijai lygio nustatymas;
 • pareiškėjų ar paramos gavėjų, kurie pagal turimą informaciją galimai davė kyšį NMA darbuotojui už teigiamą sprendimą ar patikros rezultatus, tikrinimas;
 • NMA darbuotojų pareiškėjų / paramos gavėjų vindikaciniai patikrinimai;
 • atsitiktiniai tikrinimai (žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų bei įsipareigojimų pagal investicines ir kompensacines paramos priemones);
 • įgyvendinamos kitos korupcijos prevencijos priemonės, Skaidrumo valandėlės, kiti skaidrumą skatinantys iniciatyviniai projektai, darbuotojų apklausos. 

------------------------------

 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2023 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2022 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2021 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2020 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2019 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2018 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2017 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2016 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2015 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2014 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2013 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2012 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2011 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2010 m. ataskaita;
 • NMA korupcijos prevencijos programos vykdymo 2009 m. ataskaita.

Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. PS1-1746 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašas (aktuali redakcija po 2023 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. PS1-1061):

 1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) direktoriaus pavaduotojai;
 2. NMA padalinių vadovai;
 3. NMA Teisės departamento Pirkimų skyriaus patarėjai ir vyriausieji specialistai;
 4. NMA Prevencijos ir saugos departamento Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus patarėjas, atliekantis atsparios korupcijai aplinkos kūrimo funkcijas;
 5. Asmuo laikinai skiriamas į 1–4 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. BR1-48 „Dėl privačių interesų deklaravimo“, patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigų ir funkcijų, kurias einantys ar atliekantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (aktuali redakcija po 2023 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. BR1-252):

 1. visi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) karjeros valstybės tarnautojai;
 2. visi NMA darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (išskyrus Išteklių departamento Dokumentų tvarkymo skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir atliekančius dokumentų registratoriaus funkcijas, Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento ir Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir atliekančius sekretoriaus funkcijas);
 3. papildomai privalo deklaruoti privačius interesus visi asmenys, susiję su NMA vykdomomis pirkimų funkcijomis:
 • pirkimų komisijos nariai;
 • asmenys, atliekantys supaprastintus pirkimus;
 • ekspertai, dalyvaujantys atliekamų pirkimų procedūrose;
 • pirkimų iniciatoriai;
 • asmuo, atliekantis NMA vykdomų pirkimų monitoringą.

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas Prevencijos ir saugos departamento Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus patarėjas Mindaugas Kluonis, el. paštas: [email protected], tel. +370 5 252 6846

​INFORMACIJA APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ ĮSTAIGOJE

 

2024 m. pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl NMA darbuotojo galimos korupcinio pobūdžio veikos nurodytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 2 dalyje.

2023 m. birželio 6 d. fiksuotas juridinio asmens atstovų bandymas daryti poveikį paramos skyrimo procesui bei įteikti mažos vertės dovaną NMA darbuotojui. Įvykis registruotas NMA "Neteisėto atlygio ir dovanų registre".

2022 m. NMA fiksuotas vienas korupcinio pobūdžio įvykis dėl veikos nurodytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 1 dalyje.

 

 • Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus NMA darbuotojų veiksmus, galimą Europos Sąjungos ir valstybinės paramos žemės ūkiui pasisavinimą, piktnaudžiavimo atvejus, apie tai galite pranešti „Pasitikėjimo linija“ telefonu +370 (5) 260 7901 arba elektroniniu paštu pasitikė[email protected]

Pateikiant pranešimą apie galimai neteisėtus Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojo veiksmus reikėtų nurodyti šias aplinkybes: neteisėtus veiksmus padariusio ar darančio darbuotojo vardą ir pavardę, pareigas (jei žinomi), neteisėto veiksmo padarymo vietą, kuo tikslesnę datą ir laiką, kada buvo padarytas neteisėtas veiksmas, kokiu būdu ir koks neteisėtas veiksmas padarytas; jei įmanoma, reikėtų pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo neteisėto veiksmo padarymo požymius; nurodykite, ar apie pažeidimą esate pranešę, jeigu taip, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.

Galite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su Jumis geriausia susisiekti).

 • Esami ir buvę NMA darbuotojai gali pateikti informaciją apie jiems žinomus pažeidimus užpildydami pranešimo apie pažeidimą formą. Ją turi atsiųsti elektroniniu paštu pasitikė[email protected]. Apie pažeidimus esami ir buvę NMA darbuotojai gali pranešti elektroniniu paštu pasitikė[email protected] ir laisva forma, tačiau tokiu atveju, kad būtų pripažintas pranešėju, pranešimą teikiantis asmuo turėtų nurodyti, kad pranešimas teikiamas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. PAŽYMĖTINA, kad visa informacija apie pažeidimus pranešusius asmenis yra konfidenciali, o šių asmenų teisinė apsauga užtikrinama, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme.
 • Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome juos siųsti el. paštu [email protected]. Dėkojame!

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose už šmeižtą ar tikrovės neatitinkančių ir asmens garbę ir orumą žeminančių duomenų paskleidimą numatyta atsakomybė.

Atnaujinimo data: 2024-03-22