Lygių galimybių politika

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos lygių galimybių politikos paskirtis - užtikrinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, NMA būtų įgyvendintos konstitucinės nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įvaikį (įvaikių), globotinį (globotinių), rūpintinį (rūpintinių), santuokinės ir šeiminės padėties, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, asociacijų laisvės, laisvų kolektyvinių derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų pagrindu, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją, ypač kai tai susiję su darbo santykiais NMA.

Kviečiame plačiau susipažinti su NMA lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Atnaujinimo data: 2023-10-17