Pareiškėjai, pretenduojantys gauti arba jau gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones, taip pat tiesiogines išmokas bei nacionalinę paramą, turi galimybę dalyvauti komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su jų pateiktos paraiškos administravimu.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurių įgyvendinamuose projektuose įtariama/nustatyta pažeidimų ar neatitikimų, yra kviečiami atvykti į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pažeidimų administravimo ar probleminius klausimus sprendžiančių komisijų posėdžius. Pareiškėjai taip pat kviečiami ir į Projektų atrankos komisijos posėdžius, jei svarstomas klausimas dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetimo.

NMA iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją ar paramos gavėją apie vyksiantį komisijos posėdį ir koks klausimas jame bus svarstomas. Gavę tokį pranešimą, pareiškėjai patys gali nuspręsti, ar dalyvauti svarstant šiuos klausimus.

Komisijų posėdžių metu pareiškėjai ir paramos gavėjai turi galimybę išsamiau pristatyti savo projektą, jo tikslus, pagrįsti prašymus dėl terminų nukėlimo, sutarčių keitimo ir pan., taip pat atsakyti į komisijai posėdžių metu kylančius kitus su projektu susijusius klausimus.

Pareiškėjų dalyvavimas šiuose posėdžiuose ne tik padeda užtikrinti skaidrų paramos skirstymo mechanizmą, objektyvių ir visapusiškai pagrįstų sprendimų priėmimą, bet pagreitina ir visą paraiškų administravimo procesą, nes dalis problemų ir klausimų išsprendžiami posėdžio metu. Tokiu būdu išvengiama dalies paklausimų raštu siuntimo (dėl šios priežasties neretai užtrunka paraiškų administravimo laikas).

NMA PAK kviečiami dalyvauti partneriai turi vadovautis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos etikos kodekso nuostatais.

 

NMA KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS:

 • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų priežiūros komitetas (PPK) yra skirtas projektų priežiūrai vykdyti.
 • PPK sudėtį įsakymu tvirtina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) direktorius.

PPK funkcijos:

 • užtikrina, kad visi NMA įgyvendinami projektai atitiktų NMA strateginius tikslus;
 • tvirtina arba atmeta inicijuojamus projektus NMA;
 • užtikrina tinkamą projektams įgyvendinti reikalingų išteklių paskirstymą;
 • vertina projektų įgyvendinimo eigą;
 • koordinuoja ir prižiūri visų NMA PPK patvirtintų projektų įgyvendinimą;
 • nagrinėja ir tvirtina siūlomus projektų pakeitimus;
 • teikia rekomendacijas dėl projektų valdymo sistemos ir projektų įgyvendinimo veiklų tobulinimo.

Pagrindiniai komisijos darbo tikslai:

 • spręsti problemas, iškilusias administruojant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra) kompetencijai priskirtas paramos priemones (toliau – priemonės);
 • siekti teisės aktais paremto, skaidraus ir protingo priemonių administravimo;
 • siekti, kad Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinės paramos lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;
 • užtikrinti, kad priemonių administravimas būtų vykdomas laikantis vienodų nuostatų, principų ir praktikos.

Komisijos funkcijos:

 • nagrinėja ir teikia išvadas bei priima privalomus sprendimus dėl priemonių administravimo ir kontrolės procesuose kilusių prieštaravimų priemonių įgyvendinimo taisyklėms ir procedūrose neaprašytų atvejų;
 • nagrinėja ir teikia išvadas bei priima privalomus sprendimus dėl Teisės departamento Atstovavimo skyriaus teikiamų klausimų, dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos bei teismo sprendimų apskundimo aukštesnei instancijai būtinybės, taikos sutarčių sudarymo, mediacijos sąlygų tvirtinimo, pareiškėjų pateiktų skundų nagrinėjimo, Agentūros padalinių teikiamų klausimų po skundų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir (arba) pažeidimų nagrinėjimo;
 • rengia rekomendacijas ir teikia jas Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui bei kitiems su priemonių administravimu susijusiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.

Komisijos pažeidimų administravimo klausimams spręsti tikslas – pažeidimų, susijusių su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) administruojama parama, administravimo klausimų sprendimas.

Komisijos funkcijos:

 • nagrinėja NMA darbuotojų pateiktas tyrimų išvadas bei papildomai gautus dokumentus, atliekant tyrimus, esant poreikiui, apklausia susijusius asmenis;
 • priima sprendimus dėl pažeidimų pasitvirtinimo/nepasitvirtinimo;
 • paveda / įpareigoja tam tikrus NMA struktūrinius padalinius atlikti veiksmus, susijusius su projektų administravimu;
 • sprendžia problemas, iškilusias tiriant / nustatant / administruojant pažeidimus, ir priima rekomendacijas, susijusias su paramos administravimu;
 • priima sprendimus dėl pažeidimų, kai atsiranda poreikis persvarstyti projektų vykdytojams/ paramos gavėjams pritaikytas sankcijas, kai šios sankcijos buvo pritaikytos po NMA atliktų pažeidimų tyrimų;
 • priima kitus, su pažeidimais ar jų tyrimais susijusius, sprendimus.

Komitetas yra Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patariamasis organas priimant sprendimus dėl projektų finansavimo. Komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Komiteto funkcijos – suteikti kvalifikuotas rekomendacijas dėl projektų atrankos ir jų finansavimo:

 • svarstyti ir tvirtinti Komiteto darbo reglamentą;

 • svarstyti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtas projektų vertinimo ataskaitas;

 • svarstyti socialinių-ekonominių partnerių, kitų institucijų ir įstaigų atstovų, ekspertų pasiūlymus, išvadas ir pateiktą medžiagą;

 • rengti ir teikti rekomendacijas NMA direktoriui dėl Komiteto posėdyje svarstomų projektų: paramos projektams skyrimo arba neskyrimo, projektų grąžinimo vertinti pakartotinai ar papildomai, rekomendacijos dėl paramos skyrimo atidėjimo.

Komitetas yra Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) patariamasis organas priimant sprendimus dėl projektų finansavimo. Komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Komiteto funkcijos – suteikti kvalifikuotas rekomendacijas dėl projektų atrankos ir jų finansavimo:

 • svarstyti Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
 • svarstyti socialinių-ekonominių partnerių, kitų institucijų ir įstaigų atstovų, ekspertų pasiūlymus, išvadas ir pateiktą medžiagą;
 • rengti ir teikti rekomendacijas Agentūros direktoriui dėl Komiteto posėdyje svarstomų projektų: paramos projektams skyrimo arba neskyrimo, projektų grąžinimo vertinti pakartotinai ar papildomai, rekomendacijos dėl paramos skyrimo atidėjimo.

Atnaujinimo data: 2023-10-19