Siekdami pritraukti kuo daugiau jaunų aktyvių specialistų, stengiamės sudaryti kuo palankesnes sąlygas praktikai atlikti. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) suteikia praktikos galimybes bet kuriame NMA struktūriniame padalinyje. Praktika nėra apmokama. Kiekvienam praktikantui yra paskiriamas vadovas visam praktikos laikotarpiui, kuris supažindina su institucijos struktūra ir filosofija, darbo specifika bei kultūra, skiria užduotis, pasirūpina, kad būtų suteiktos visos darbui reikalingos priemonės ir rūpinasi juo visos praktikos NMA metu.

Praktikos mūsų įstaigoje privalumai:

 • galimybė įgyti įvairialypės patirties būnant didelės įstaigos dalimi;
 • galimybė susipažinti su Europos Sąjungos veikla;
 • galimybė siūlyti bei įgyvendinti savo idėjas;
 • karjeros galimybės;
 • draugiškas kolektyvas.

Praktikos sąlygos:

Profesinė praktika

 

Savanoriška praktika
 • Aukštosiose mokyklose studijuojantiems studentams, jei tai numatyta studijų programoje;
 • Pasirašoma trišalė studento praktinio mokymo sutartis;
 • Praktikų skaičius, tikslas, numatomi rezultatai ir trukmė derinama su universitetu;
 • Praktika neatlygintina;

 

 
 • Visiems darbingiems asmenims nuo 16 iki 29 metų;
 • Dvišalė savanoriškos praktikos sutartis;
 • Praktikos terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo;
 • Savanoriškos praktikos vadovas kartu su praktikantu parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą (programą);
 • Tuo pačiu metu gali atlikti savanorišką praktiką ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos praktikos sutartis su NMA gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;
 • Praktika neatlygintina;
 • NMA Žmogiškųjų išteklių skyrius, susipažinęs su praktikanto prašymu, apklausia NMA struktūrinių padalinių vadovus ir pateikia atsakymą praktikantui;
 • Asmuo, ketinantis NMA atlikti profesinę ar savanorišką praktiką, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas Žmogiškųjų išteklių skyriui pateikia NMA direktoriui adresuotą prašymą dėl profesinės praktikos atlikimo;
 • Kartu su prašymu pateikiama: gyvenimo aprašymas, paso / asmens tapatybės kortelės kopija. Jeigu asmuo kreipiasi dėl Profesinės praktikos atlikimo jis taip pat turi pateikti trišalę studentų praktinio mokymo sutartį. Jeigu Savanorišką praktiką pageidauja atlikti jaunesnis kaip 18 metų asmuo, jis privalo pateikti Agentūrai vaiko atstovo pagal įstatymą sutikimą dėl jo Savanoriškos praktikos atlikimo;
 • Agentūra turi teisę atsisakyti priimti studentus praktikai atlikti, atsižvelgdama į studentų praktikos atlikimo privalomumą, tikslą ir sąsajas su NMA veiklos tikslais bei funkcijomis, bei atsižvelgiant į darbo krūvį.
 • Praktikos metu praktikantas turi laikytis NMA vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, atlikti praktinio mokymo užduotis ir vykdyti praktikos vadovo nurodymus bei pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą;

Dėl papildomos informacijos, susijusios su studentų praktikos atlikimo tvarka, prašome kreiptis į NMA Žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiąją specialistę Editą Jurgelevičienę, tel. (8 5) 252 6737, el. p. [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-10-06