Pranešėjų apsauga

Jei esate ar buvote susijęs / susijusi su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) tarnybos ar darbo santykiais arba sutartiniais santykiais ir pastebėjote pažeidimų, kurie keltų grėsmę viešajam interesui arba jį pažeistų, prašome apie juos pranešti.

Pažeidimas – NMA galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Apie pažeidimą galite pranešti šiais būdais:

 • užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą ir ją atsiųsti elektroniniu paštu pasitikė[email protected], taip pat apie pažeidimus esami ir buvę NMA darbuotojai gali pranešti elektroniniu paštu pasitikė[email protected] ir laisva forma, tačiau tokiu atveju, kad būtų pripažintas pranešėju, pranešimą teikiantis asmuo turėtų nurodyti, kad pranešimas teikiamas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą;
 • pranešti Prevencijos ir saugos departamento Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus patarėjui Mindaugui Kluoniui telefono numeriu +370 620 41053 arba +370 5 252 6846;
 • pranešti prokuratūrai tiesiogiai, jei yra bent viena iš šių aplinkybių:
 • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 • vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
 • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
 • įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
 • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;
 • viešai:

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. Asmuo, kuris viešai pateikė informaciją apie pažeidimą ir nori gauti nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, turi su prašymu kreiptis į kompetentingą instituciją – Generalinę prokuratūrą. 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • ir kitų pažeidimų.

Pateikiant pranešimą reikėtų nurodyti šias aplinkybes:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

 • sužinojimo apie pažeidimą datą, laiką ir aplinkybes; jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

 • ar apie šį pažeidimą esate pranešęs, jeigu taip, kam buvo pranešta; ar buvo gautas atsakymas;

 • galite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su jumis geriausia susisiekti).

PAŽYMĖTINA, kad visa informacija apie pažeidimus pranešusius asmenis yra konfidenciali, o šių asmenų teisinė apsauga užtikrinama, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją;
 • asmuo praneša apie pažeidimą viešai.

Pranešėjų apsauga

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 • asmens konfidencialumo užtikrinimas (taikoma nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje arba kompetentingoje institucijoje momento ir taikomos visiems asmenims nepriklausomai nuo pripažinimo pranešėju);
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą (taikoma nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje arba kompetentingoje institucijoje momento ir taikomos visiems asmenims nepriklausomai nuo pripažinimo pranešėju);
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją (kompetentingai institucijai pripažinus asmenį pranešėju);
 • teisė gauti kompensaciją (kompetentingai institucijai pripažinus asmenį pranešėju);
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas (kompetentingai institucijai pripažinus asmenį pranešėju);
 • atleidimas nuo atsakomybės (kompetentingai institucijai pripažinus asmenį pranešėju).

Draudimas daryti neigiamą poveikį

 • Prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.
 • Draudimas daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui taikomas darbdaviui ir kitiems įstaigos darbuotojams.
 • Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, šeimos nariams, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, šeimos narys dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.
 • Jeigu asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, buvo daromas neigiamas poveikis, darbdavys ginčo atveju turi įrodyti, kad neigiamų padarinių asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, patyrė ne dėl jo pranešimo ar pateiktos informacijos apie pažeidimą.

Išsamesnę teisinę informaciją apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą galima rasti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme.

Atnaujinimo data: 2023-10-19