Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Prevencijos ir saugos departamento Informacijos saugos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Lelekauskaitė (kontaktiniai duomenys: tel. +370 5 252 6909, el. paštas [email protected]). Klausimus NMA duomenų apsaugos pareigūnui visuomet galite pateikti ir el. paštu [email protected].

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas NMA padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo NMA duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašymą pateikiant Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, kreipiantis tel. 1841 arba (85) 252 6999 ar el. paštas [email protected]

Naujienlaiškio taisyklės

Primename, kad NMA interneto svetainės naujienlaiškis skirtas naujienų siuntimui jo prenumeratoriams. Užsakant naujienlaiškį nma.lt svetainėje, reikalingas tik elektroninio pašto adresas, į kurį po prenumeratos bus siunčiamos NMA naujienos. Kiekvienas NMA interneto svetainės naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę ir galimybę bet kada pakeisti prenumeruojamas naujienų kategorijas arba atsisakyti prenumeratos.

Daugiau informacijos „Privatumas ir atsakomybė“ skiltyje. 

Atnaujinimo data: 2024-01-03