>
2024-03-14

Perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas

Balandžio 2 – gegužės 31 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Šiuo paraiškų priėmimo etapu veiklos sričiai įgyvendinti skirta daugiau kaip 19,612 mln. Eur paramos lėšų.

Paraiškas kviečiami teikti:

 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Plačiau apie reikalavimus pareiškėjams – įgyvendinimo taisyklėse (Taisyklės).

Remiama veikla

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara ir (arba) plėtra:

 • ankštinių ir  baltyminių augalų perdirbimas (išskyrus augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą);
 • kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara:
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, nustatančio žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles bei panaikinančio Reglamentą Nr. 1774/2002, 10 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma:

 • vienam ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo projektui negali viršyti 5 000 000 Eur;
 • vienam kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektui negali viršyti 3 000 000 Eur;
 • vienam projektui, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos (t. y. pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai), negali viršyti 6 000 000 Eur;
 • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 6 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos, iki 10 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 300 000 Eur vienam projektui ir iki 6 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Finansuojamos išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Tinkamų išlaidų kategorijos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • bendrosios išlaidos finansuojamos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne daugiau kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti iki 3 000 Eur.

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas Taisyklėse.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 atrankos balai.

Nesurinkus privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos balai suteikiami pagal šiuos kriterijus:

 • pareiškėjas projekte planuoja perdirbti ankštinius ir baltyminius augalus – suteikiama 20 balų;
 • pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, maksimalus galimas balų skaičius 25 (šio papunkčio atrankos balai sumuojami), jei:
 • pripažintas žemės ūkio kooperatyvas pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus įsipareigoja po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti iki 80 proc. savo narių valdose išaugintos / pagamintos produkcijos, suteikiama 15 balų, įsipareigojus perdirbti iki 50 proc. produkcijos, skiriama 10 balų;
 • pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio vidutinis valdų ekonominis dydis (VED) išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne didesni kaip 100 tūkst. Eur – suteikiama 10 balų. VED apskaičiuojamas sudedant visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių VED ir padalijant jį iš visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių skaičiaus;
 • pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio VED yra didesnis kaip 100 tūkst. Eur, tačiau neviršija 200 tūkst. Eur – suteikiami 5 balai;
 • projekte diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai. Projekto inovatyvumas vertinamas vadovaujantis KPP investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika;
 • pareiškėjas po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigoja perdirbti ekologiškus žemės ūkio produktus arba pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus (eksporto apimtys vertinamos apimtimi ir (arba) verte):
  • daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;
  • nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;

Nuostatos netaikomos, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.

 • projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje (atrankos balai sumuojami):
 • didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) - suteikiami 5 balai (lyginamas su šalies vidurkiu pagal Taisyklių 3 priedo duomenis);
 • didesnis skurdo rizikos lygis (proc.) – suteikiami 5 balai (lyginamas su šalies vidurkiu pagal Taisyklių 3 priedo duomenis);
 • projekte vystomos beatliekės technologijos – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas perdirba Lietuvoje užaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus – suteikiami 5 balai.

Pažymėtina, kad įgyvendinus projektą, paramos gavėjas turi vykdyti visus įsipareigojimus, už kuriuos buvo suteikti atrankos balai.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu [email protected], arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos interneto prieigoje adresu www.zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Naudinga informacija

Nuotrauka iš istockphoto.com