2024-04-10

EIP veiklos grupės kviečiamos suklusti – greitai bus priimamos paraiškos įgyvendinti EIP planus

Nuo gegužės 2 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) skelbia Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms skirto kvietimo teikti paraiškas dėl EIP projektų įgyvendinimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ pradžią.

Bus priimamos paraiškos, kuriose prašoma skirti paramą projektinėms idėjoms, kuriomis vystomas aktyvus bendradarbiavimas tarp žemės ūkio, maisto ūkio ir miškų ūkio sektoriaus dalyvių, mokslo ir (arba) studijų institucijos atstovų, konsultantų ir kitų suinteresuotų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių, kai planuojamos bendros veiklos, orientuotoms į:

 • naujų produktų, procesų ir technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų teikimo metodų sukūrimą arba esminį jų patobulinimą;
 • naujų arba patobulintų procesų ir technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų teikimo metodų įdiegimą (naudojimą) EIP veiklos grupės nario žemės, maisto ar miško ūkyje.

Primintina, jog šiuo kvietimu teikti paraiškas galės tik EIP veiklos grupės, kurių EIP projektų planai įvertinti NMA ir Inovacijų agentūros bei Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) patvirtinti kaip tinkami įgyvendinti. Žiemą, kai buvo teikiami EIP įgyvendinimo planai, NMA buvo gauti 11-os EIP veiklos grupių projektų įgyvendinimo planai. NMA ragina planų, kuriuos ŽŪM patvirtins kaip tinkamus įgyvendinti, „šeimininkus“ nepraleisti galimybės ir teikti dokumentus dėl jų parengtų projektų finansavimo – jie NMA bus priimami iki birželio 28 d.

Paraiškos priimamos NMA

Paraiškos dėl patvirtintų EIP projektų įgyvendinimo NMA priimamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, jas siunčiant skenuotas (PDF formatu) el. paštu [email protected], arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki kvietimo teikti įgyvendinimo planus paskutinės dienos, t. y. birželio 28 d. 24 valandos.

Pareiškėjas ir sąlygos, kurias jis turi atitikti

Teikti paraiškągali EIP veiklos grupės, kurių EIP projekto įgyvendinimo planas yra patvirtintas, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai laikomi EIP projekto partneriais. 

EIP veiklos grupės sudėtyje esantis konsultantas (jei yra) turi būti įtrauktas į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą pagal Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, o mokslininkas (jei yra), atstovaujantis mokslo ir (arba) studijų instituciją, – turėti mokslo daktaro laipsnį.

Paramos suma

Didžiausia paramos suma inovaciniam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur.

Pagal priemonę parama skiriama kaip bendra suma bendradarbiavimo išlaidoms ir inovaciniam projektui įgyvendinti.

Paramos intensyvumas taikomas atsižvelgiant į įsigyjamas išlaidas ir gali svyruoti nuo 65 iki 100 proc. visų tinkamų įsigyti išlaidų.

100 proc. intensyvumas taikomas įsigyjant EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, projekto viešinimo išlaidas bei šias projekto įgyvendinimo išlaidas:

 • darbo užmokestį EIP projektą įgyvendinantiems asmenims (mokslininkams ir konsultantams);
 • žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio technikos ir įrangos nuomos paslaugas;
 • žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio technikos ir įrangos eksploatavimo;
 • laboratorinės įrangos nuomos paslaugos, laboratorinės įrangos eksploatavimo medžiagų ir priemonių įsigijimo;
 • pagal sutartis vykdomus mokslinius, laboratorinius tyrimus, ekspertizes ir patentus, perkamus arba įsigyjamus pagal licenciją rinkos kaina iš kitų išorės šaltinių (ne EIP veiklos grupės narių);
 • EIP projektą įgyvendinančių asmenų kelionės išlaidas EIP projekto įgyvendinimo tikslais (kuro pirkimo ir (arba) visuomeninio transporto išlaidos);
 • darbo užmokesčio arba atlygio projektą administruojantiems asmenims.

65 proc. intensyvumas taikomas įsigyjant šias su EIP projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas:

 • EIP projekto veikloms žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio valdose įgyvendinti reikalingas medžiagas ir priemones;
 • EIP projekto veiklose tiesiogiai naudojamą žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio techniką (išskyrus priekabas ir puspriekabes) ir įrangą, susijusią su žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio veikla, ir jos įrengimą;
 • kompiuterinę ir programinę įrangą, programavimo paslaugas.

Šių išlaidų intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc., kai įsigyjamos investicijos, susijusios su vienu ar daugiau bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) konkrečių tikslų, taip pat kai investuojama jaunojo arba labai smulkaus ūkininko ūkyje.

Paraiškoms taikomi atrankos kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams:

1. EIP projekto įgyvendinimo plano kokybė (didžiausias suteikiamas balų skaičius 20):

 • skirti ne mažiau kaip 40 ekspertinio vertinimo balai – suteikiama 10 balų;
 • skirti ne mažiau kaip 45 ekspertinio vertinimo balai – suteikiama 20 balų.

2. EIP projekto įgyvendinimo plane pagrįsta projekto rezultatų praktinio taikymo ūkiuose ekonominė nauda – suteikiama 10 balų.

3. EIP projekto įgyvendinimo plane pagrįsta projekto rezultatų praktinio taikymo ūkiuose aplinkosauginė nauda ir (arba) prisidėjimas prie klimato kaitos švelninimo – suteikiama 10 balų.

4. EIP projekto paramos paraiškoje pagrįsta, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose leis reaguoti į rinkos paklausą, įskaitant reagavimą į krizes, didins atsparumą krizėms – suteikiama 10 balų.

5. EIP projekto paramos paraiškoje pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projektas skirtas labai smulkiuose ūkiuose (įregistruotos žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur) ūkininkaujančių asmenų inovaciniams poreikiams tenkinti – suteikiama 10 balų.

6. EIP projekto paramos paraiškoje pagrįstas projekto rezultatų praktinis taikomumas ir sukurtų rezultatų pritaikomumo mastas yra (balai sumuojami):

 • sektorinis – suteikiami 5 balai;
 • regioninis (daugiau nei vienos savivaldybės ribose) – suteikiami 5 balai;
 • tarptautinis – suteikiami 5 balai.

7. EIP projekto veiklos ir rezultatai (be privalomo viešinimo nacionaliniame BŽŪP tinkle) papildomai viešinami skirtingomis viešinimo priemonėmis ir būdais (radijas, televizija, internetas ir kt.) (didžiausias suteikiamas balų skaičius 15):

 • papildomai taikoma 1 viešinimo priemonė – suteikiami 5 balai;
 • papildomai taikomos 2 viešinimo priemonės – suteikiama 10 balų;
 • papildomai taikomos 3 viešinimo priemonės – suteikiama 15 balų.

8. EIP veiklos grupės sudėtyje be žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio veiklos subjekto yra ir konsultantas, ir mokslo ir (arba) studijų atstovas – suteikiama 10 balų.

Norint gauti paramą privaloma surinkti 70 atrankos balų. Nesurinkus privalomojo mažiausio 70 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Naudinga informacija