2024-05-13

8 valdymo reikalavimo pakeitimai

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas, kuriame papildytas 8 valdymo reikalavimas „Tausus augalų apsaugos produktų naudojimas“.

Apraše papildytas 8 valdymo reikalavimas „Tausaus augalų apsaugos produktų naudojimas“ įsipareigojimu – saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose augalų apsaugos produktų (AAP) profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai privalo laikytis augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimo reikalavimų, nustatytų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme bei Bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose.

Šis pakeitimas yra taikomas 2024 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paramos paraiškoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus.

Primename, kad, įgyvendinant 8 valdymo reikalavimą, aplinkos apsaugos priemonių (AAP) profesionalieji naudotojai privalo turėti galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą.

AAP leidžiama purkšti tik apdorojimo įranga, turinčia galiojančius techninės apžiūros apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos žymėjimus, išduotus Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių nustatyta tvarka. Apdorojimo įrangos techninė apžiūra turi būti atliekama kas treji metai, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip 5 metus.

Pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų, kuriuose profesionaliajam naudojimui skirti AAP ar beicuota sėkla, grindys turi būti atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir nelaidžios skysčiams, patalpose turi būti įrengtas natūralus ar mechaninis vėdinimas. AAP ir beicuota sėkla turi būti laikomi lentynose arba ant padėklų, pastatuose ar jų patalpose turi būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsipylusiems ar išsibarsčiusiems AAP sugerti ir jų taršai apriboti.

Nepanaudoti profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui skirti AAP ir beicuotos sėklos likučiai turi būti saugomi produktų pakuotėse, tuščios pakuotės turi būti laikomos atskiroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietoje, produktų likučiai turi būti tvarkomi vadovaujantis augalų apsaugos produktų etiketėse, saugos duomenų lapuose nurodytais ar atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

Naudinga informacija

Nuotrauka iš pixabay.com